Projectleider

 

Looptijd

2017 - 2020

 

Opdrachtgever/Subsidiegever

Ministerie van OCW/NRO

 

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie onderzocht

 

Op initiatief van het ministerie van OCW en NRO is het programma ‘Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie’ gestart, met als doel om een kwaliteitsimpuls te geven aan voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de effecten daarvan te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, samen met KBA Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Jeugdinstituut.

 

Geïnspireerd door hun dagelijkse praktijk hebben vijf zogenoemde innovatiecentra vve een plan ontwikkeld waarmee ze, ieder vanuit een andere invalshoek, een kwaliteitsimpuls proberen te geven aan hun vve-aanbod. Het gaat om de volgende innovaties:

  • Amsterdam: 15 uur voorschoolse educatie voor alle peuters
  • Den Haag: Jong beginnen, een kunstparticipatieproject
  • Heerlen: Reflectief practicum vve
  • Dordrecht: Let’s nudge – digitale prentenboeken thuis en op school
  • Leiden: Motivatie als motor voor professionalisering

 

Het onderzoek richt zich op de vraag of de gekozen maatregelen een positief effect hebben op de kwaliteit van de vve en moet zicht geven op de factoren die daarvoor bepalend zijn.

De eerste periode wordt besteed aan het verder aanscherpen en verhelderen van de verschillende innovaties en de onderliggende praktijktheorie, om tot goed doordachte keuzes te komen voor opzet, instrumentarium en fasering. Het onderzoek heeft een (quasi-) experimentele opzet. Het doel  is om enerzijds de afzonderlijke innovaties op hun waarde te kunnen beoordelen, anderzijds om de gemeenschappelijke resultaten te kunnen vergelijken en interpreteren.

Naast het Kohnstamm Instituut, KBA en VU participeert NJi in het onderzoek. NJI treedt op als mediator tussen onderzoekers en innovatiecentra en speelt een belangrijke rol bij het (tussentijds) delen en verspreiden van de kennis uit de projecten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en NRO.