Basisonderwijs 

Dit deel van de COOL5-18 website gaat over het onderzoek in het basisonderwijs, en bevat informatie voor iedereen die bij het onderzoek is betrokken, overweegt om deel te nemen of geïnteresseerd is in de resultaten.

 

• Nieuws • Agenda

November 2014
Nu de dataverzameling helemaal is afgerond en alle gegevens binnen zijn, gaan we beginnen met het opschonen, koppelen en beschrijven van de bestanden. Daarna worden de bestanden (uiteraard geanonimiseerd) bij DANS ondergebracht, waarna ze ook voor andere onderzoekers toegankelijk zijn.

Oktober 2014
In tegenstelling tot de allochtone leerlingen lukt het de autochtone leerlingen van laag opgeleide ouders niet om hun achterstand in het onderwijs te halen, ondanks extra maatregelen van de overheid. Toch hebben ze nog voldoende potentieel in zich om betere onderwijsresultaten te kunnen behalen. Een combinatie van maatregelen zou deze kinderen daarbij kunnen helpen. Er is namelijk niet één oorzaak; een combinatie van factoren draagt bij aan het ontstaan en in stand houden van de achterstand. Dit blijkt uit onderzoek door het ITS en het Kohnstamm Instituut dat voor een deel is gebaseerd op gegevens uit COOL5-18 . U kunt het rapport hier lezen.

September 2014
In COOL5-18 is het de bedoeling dat we de schoolprestaties en -loopbanen van alle bij het onderzoek betrokken leerlingen blijven volgen, ook van de leerlingen die zijn blijven zitten, naar een andere basisschool zijn gegaan of naar het speciaal onderwijs zijn verwezen. Binnenkort vragen we over deze leerlingen informatie bij de scholen op.

Juli 2014
Vergeleken met andere landen heeft Nederland veel zittenblijvers. Een groot deel van hen is in het basisonderwijs al blijven zitten. Aangezien zittenblijven een grote kostenpost is en er twijfels zijn over het nut ervan, heeft het ministerie van OCW een onderzoek uitgezet dat meer zicht moest bieden op de oorzaken van het relatief hoge percentage zittenblijvers in het Nederlandse basisonderwijs, en op effectieve manieren om zittenblijven te voorkomen. Dat onderzoek is door het ITS uitgevoerd waarbij ook gebruik is gemaakt van gegevens die in COOL5-18 zijn verzameld. De onderzoeksresultaten kunt u hier lezen.

Juni 2014
Op dit moment zijn we bezig met de schoolrapportages waarin de resultaten van de school, groepen en leerlingen worden weergegeven en worden vergeleken met de landelijke cijfers en met de resultaten van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie.
We doen ons uiterste best om de rapportages nog voor de zomervakantie naar de scholen te sturen.

Mei 2014
De laatste ronde van de dataverzameling bestaat uit de afname van een vragenlijstje met een aantal algemene vragen over de school én de uitstroomformulieren met vragen over de Cito-toetsscores die de leerlingen van groep 8 hebben gehaald en het advies voor voortgezet onderwijs dat ze hebben gekregen.

Maart 2014
De afname van de toetsen en overige instrumenten is afgerond. De regiocoördinator komt het materiaal weer bij de school ophalen. U krijgt bericht over het tijdstip.

December 2013
Het onderzoeksmateriaal ligt klaar en wordt na de kerstvakantie door de regiocoördinator bij de scholen afgeleverd. De scholen kunnen de toetsen volgens hun eigen toetskalender afnemen. Ook de overige instrumenten mogen in de periode 1 januari – 1 maart 2014 op het door de school gewenste tijdstip worden afgenomen.

September 2013
In COOL-1 zijn gegevens verzameld over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ongeveer 26.000 leerlingen uit groep 2 en 5. Drie jaar later, in COOL-2, zijn hierover voor dezelfde leerlingen opnieuw gegevens opgevraagd. De meeste leerlingen zaten toen op dezelfde school in respectievelijk groep 5 en 8. Maar niet alle leerlingen zaten op dezelfde school of in de groep die we verwacht hadden. Lees verder…

Juni 2013
In mei 2013 hebben de Onderwijs Research Dagen plaatsgevonden in Brussel. In een van de symposia is uitgebreid aandacht besteed aan de zorgleerlingen in het COOL5-18-onderzoek. Een samenvatting van de resultaten staat in dit symposiumvoorstel.
Zie voor het volledige rapport: http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/beschrijving/ki896.htm

Februari 2013
Binnenkort start de werving van scholen voor de derde meting! Wilt u deelnemen aan het onderzoek? Neemt u dan contact met ons op! Zie Rubriek Contact...

Oktober 2012
De Nederlandse overheid voert al enkele decennia specifiek beleid om de onderwijsachterstanden van autochtone en allochtone arbeiderskinderen te voorkomen en bestrijden. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het ITS de ontwikkeling qua prestaties en adviezen voor voortgezet onderwijs in de periode 1995-2011 in kaart gebracht. Lees verder…

September 2012
In de serie ´Dat is andere taal!´, die in september en oktober 2012 door de NTR werd uitgezonden, staan de verschillende aspecten van het spreken van een streektaal of dialect centraal. In de eerste aflevering werd op basis van gegevens die zijn verzameld bij de cohortonderzoeken PRIMA en COOL een overzicht gepresenteerd van de ontwikkeling van het gebruik van streektalen en dialecten in de periode 1995-2011. Lees verder…

Augustus 2012
Gemeenten weten risicogezinnen goed te bereiken met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Zelf hebben zij echter over het algemeen weinig zicht op het bereik van VVE.  De meeste gemeenten weten niet welke groepen kinderen met de VVE-programma’s worden bereikt en welke niet en brengen ook de redenen voor niet-bereik niet systematisch in kaart. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Kohnstamm Instituut en het ITS in opdracht van het ministerie van BZK hebben verricht naar het bereik van VVE onder migrantenkinderen. Lees verder…

Juni 2012
Op 20, 21 en 22 juni hebben op de Universiteit van Wageningen de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaatsgevonden. De COOL-onderzoekers hebben daar een aantal resultaten uit het COOL-onderzoek gepresenteerd met betrekking tot achterstandsleerlingen, zorgleerlingen, zittenblijvers en verwezen leerlingen. Lees verder…

April 2012
De opdrachtgever van het COOL-cohortonderzoek, de Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (PROO), heeft op de annual meeting van the American Educational Research Association (AERA) in Vancouver (Canada) een symposium georganiseerd over het COOL-cohort. Tijdens dat symposium hebben onderzoekers van de participerende instituten vier papers gepresenteerd. Voor een overzicht, klik hier.

Juli 2011
Op verzoek van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs hebben het Kohnstamm Instituut in Amsterdam en het ITS in Nijmegen een viertal studies uitgevoerd om vast te stellen of er verbetering is opgetreden in de onderwijskansen van leerlingen die behoren tot de doelgroepen van het achterstandenbeleid. Lees verder…

April 2011
De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke schakel in de schoolloopbaan. Het advies van de basisschool speelt daarbij een belangrijke rol.  Omdat gevreesd werd dat allochtone leerlingen een lager advies kregen dan autochtone leerlingen met eenzelfde prestatieniveau, liet de Inspectie van het Onderwijs in 2007 daarnaar onderzoek doen. Lees verder…

September 2010
In opdracht van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderijs (ECPO) is het ITS nagegaan of leerlingen met een allochtone achtergrond in vergelijking met autochtone leerlingen meer of juist minder gebruik maken van speciale onderwijsvoorzieningen, zoals speciaal onderwijs, extra zorg in het reguliere basisonderwijs, deelname aan het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs. Lees verder…

Juli 2010
Het ITS heeft op verzoek van het ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd naar de onderwijsachterstanden van jongens ten opzichte van meisjes in Nederland. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van de data die bij de eerste meting van COOL5-18 zijn verzameld in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Lees verder…

Maart 2010
'In de eerste meting van COOL5-18 is bij de leerlingen in groep 8 een vragenlijst afgenomen over burgerschapscompetenties. Dat is een nieuw instrument, in Nederland ontwikkeld, voor onderzoek naar burgerschapscompetenties van leerlingen tussen 11 en 16 jaar.' Lees verder…

December 2009
Passend Onderwijs is een beleidsmaatregel die ertoe moet leiden dat kinderen die zorg en extra ondersteuning nodig hebben dat zoveel mogelijk op de reguliere basisschool kunnen krijgen. De uiteindelijke effecten van Passend Onderwijs moet onder andere blijken uit een vermindering van het percentage leerlingen dat fulltime in aparte voorzieningen voor speciaal onderwijs verblijft, verbetering van de leerprestaties van ‘zwakke’ leerlingen en verbetering van het schoolwelbevinden van ‘zorgleerlingen’. Lees verder…

November 2009
Op basis van de gegevens die in COOL5-18 zijn verzameld, is de relatie onderzocht tussen de mate waarin allochtone ouders zijn geïntegreerd, de generatie waartoe het allochtone kind behoort en de taal- en rekenvaardigheid van het kind. Lees verder…

Oktober 2009
Op verzoek van het Ministerie van OCW zijn met behulp van de gegevens uit het COOL-onderzoek en het daaraan voorafgaande PRIMA-onderzoek zijn de ontwikkelingen van de prestaties en VO-adviezen in de periode 2001-2008 op een rijtje gezet. Lees verder…

September 2009
Door de wijziging in de wegingsfactoren, waarbij alleen nog naar het opleidingsniveau van de ouders wordt gekeken, wordt het steeds moeilijker om specifieke doelgroepleerlingen in het onderwijs te identificeren en te traceren. Zo zijn schippers-, en woonwagen-, Roma- en Sintikinderen in de nieuwe regeling niet meer herkenbaar aan het 1.4- resp. 1.7-gewicht, en ook het 1.9-gewicht dat aan de meeste allochtone kinderen werd toegekend is vervallen. Lees verder…

Augustus 2009
De eerste publicaties op basis van het COOL-onderzoek in het basisonderwijs zijn verschenen. U kunt ze bekijken of downloaden via de knop ‘Publicaties’ in het menu bovenaan. De komende maanden zullen er nog diverse volgen, dus bezoek onze site regelmatig.

Najaar 2014
In september-oktober worden bij de scholen gegevens opgevraagd over leerlingen die zijn blijven zitten, naar een andere basisschool zijn gegaan of naar het speciaal onderwijs zijn verwezen.

Voorjaar 2013
De dataverzameling nadert het einde. De gegevens worden ingevoerd en de onderzoekers starten met het opstellen van de schoolrapporten.

Najaar 2013
De derde meting van COOL5-18 vindt dit schooljaar plaats. De  scholen die zich hebben aangemeld, worden binnenkort benaderd met het verzoek om leerling-gegevens aan te leveren. Ook krijgen ze informatie over de opzet en planning in de vorm van een Stappenschema. Deze kan ook alvast hier worden gedownload.

Mei 2013
Op 29, 30 en 31 mei vinden wederom de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats, dit jaar in Brussel.
Ook de COOL-onderzoekers presenteren daar nieuwe onderzoeksresultaten.  Dit jaar staan de zorgleerlingen in COOL5-18 centraal in de presentaties.

Juni 2012
Op 20, 21 en 22 juni vinden op de Universiteit van Wageningen de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats. Ook de COOL-onderzoekers presenteren daar een aantal resultaten uit het COOL-onderzoek.  In de presentaties over het basisonderwijs zullen achterstands-leerlingen, zorgleerlingen, zittenblijvers en verwezen leerlingen centraal staan. Verder zal worden ingegaan op de (on)mogelijkheden om de schoolloopbaan van leerlingen via het onderwijsnummer te volgen.

Juni 2011
De onderzoekers zijn druk bezig met het gereedmaken van de schoolrapporten, waarin de resultaten van de eigen leerlingen worden weergegeven en worden gerelateerd aan de resultaten van vergelijkbare scholen en leerlingen elders in Nederland. De schoolrapporten zullen nog voor de zomervakantie naar de scholen worden gestuurd.

April 2011
De dataverzameling van de tweede COOL-meting is bijna afgerond. Op dit moment worden via het zogenaamde 'uitstroomformulier' gegevens opgevraagd over de leerlingen uit groep 8. Het gaat daarbij om de Cito-scores die de leerlingen hebben gehaald en de adviezen voor voortgezet onderwijs die ze hebben gekregen. Binnenkort volgt nog een laatste ronde waarin aan de leerkrachten van de groepen 2, 5 en 8 informatie wordt gevraagd over de zorgleerlingen in hun klas.

Najaar 2010
De tweede meting van COOL5-18 vindt dit schooljaar plaats. De  scholen die zich hebben aangemeld, worden binnenkort benaderd met het verzoek om leerling-gegevens aan te leveren. Ook krijgen ze informatie over de opzet en planning in de vorm van een Stappenschema. Deze kan ook alvast hier worden gedownload.

Mei 2010
De tweede meting van COOL5-18 wordt in schooljaar 2010/11 uitgevoerd. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels opgestart. In het voorjaar van 2010 worden de deelnemende scholen geïnformeerd over de opzet en de planning van deze nieuwe meting.