MBO 

Dit deel van de COOL5-18-website gaat over het onderzoek in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO), en bevat informatie voor iedereen die bij het onderzoek is betrokken of overweegt om deel te nemen.

 

• Nieuws • Agenda

iPad’s verloot onder deelnemers COOL5-18 in het MBO
Onlangs heeft in het MBO een meting van COOL5-18 plaatsgevonden. Als dank voor het invullen van de vragenlijst zijn onder de deelnemers drie Ipad mini’s verloot. De gelukkigen waren:

Dianne van de Scheur | Mitch Kaunang | Sharena Kamminga

Wij hebben de prijswinnaars gevraagd ons een selfie te sturen met de prijs. Alle drie de prijswinnaars hebben hierop deze leuke foto’s gestuurd:

Hartelijk bedankt voor jullie deelname en heel veel plezier met de iPad!

 

In opdracht van de overheid wordt in het Nederlandse onderwijs door onder andere het Gion en het Cito al enige jaren een grootschalig onderzoek uitgevoerd met als naam COOL5-18. In het onderzoek is een belangrijke plaats ingeruimd voor taal- en rekenvaardigheid. Ook het MBO wordt bij COOL5-18 betrokken. Dat gebeurt niet via het toetsen van studenten zoals in het voortgezet onderwijs, maar door aansluiting te zoeken bij de Centraal Ontwikkelde examens (COE) die recentelijk in het MBO (via pilots) zijn ingevoerd.

Wat is COOL5-18?
Al sinds de jaren '80 vindt in Nederland cohortonderzoek in het onderwijs plaats: zogeheten PRIMA-cohorten in het basisonderwijs en VOCL-cohorten in het voortgezet onderwijs. COOL5-18, wat staat voor Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar, is de voortzetting van deze cohorten. Er vinden driejaarlijks metingen plaats (toetsen, vragenlijsten). In het schooljaar 2013-2014 wordt voor het eerst behalve het basis- en het voortgezet onderwijs ook het MBO in het cohortonderzoek betrokken. In het voortgezet onderwijs volgt COOL de leerlingen in een totdat hij/zij op de leeftijd van 17/18 eindexamen in havo-5 of vwo-6 doet. De eindexamengegevens wiskunde en Nederlands zijn daarbij de voornaamste gegevens die worden verzameld. Voor leerlingen/studenten die MBO onderwijs volgen is de driejaarlijkse cyclus vaak niet van toepassing. De meesten zijn getoetst in leerjaar 3 van het VMBO (of stromen zonder havodiploma het MBO in), maar zij worden niet in het opvolgende eindexamenjaar benaderd. Om toch enkele gegevens over hun schoolprestaties en -loopbaan rond hun 18e jaar in COOL op te kunnen nemen sluit het onderzoek aan bij de afnames van de COE.

Waarom belangrijk?
De gegevens uit COOL5-18zijn van grote betekenis. Ze vormen de basis voor belangrijk beleidsrelevant- en wetenschappelijk onderzoek dat niet alleen maatschappelijk van belang is, maar ook voor het onderwijsveld zelf. Voor het middelbaar beroepsonderwijs is COOL met name interessant omdat op deze wijze meer inzicht wordt verkregen in de verschillen tussen groepen MBO deelnemers (bijvoorbeeld tussen niveaus, opleidingen en achtergrondkenmerken). Ook wordt getracht via een online vragenlijst meer informatie te verkrijgen welke rol de Centraal Ontwikkelde Examens spelen in de beleving van de deelnemer (bijvoorbeeld: hoe heeft de student zich voorbereid?, zijn er  persoonlijke kenmerken van de student die de verschillen op de examens kunnen verklaren?).

Wat houdt deelname in?
De meting in het MBO bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds worden de resultaten van deelnemers op de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) voor Taal en Rekenen opgevraagd. De COE’s, standaard bij alle deelnemers afgenomen in ExamenTester, worden opgestuurd naar Cito.
Anderzijds wordt een digitale vragenlijst aan de deelnemers voorgelegd. Een student kan de vragenlijst via internet maken op een tijdstip dat hem of haar uitkomt – thuis op of de instelling.

De vraag die aan ROC’s gesteld wordt, is om (een deel van) hun studenten via een brief op de hoogte te brengen van COOL5-18. De functie van de brief is tweeledig. In de eerste plaats wordt in de brief aangekondigd dat de resultaten die de mbo-deelnemer behaalt op de COE’s zullen worden opgevraagd, tenzij hij/zij daar (voor een bepaalde datum) bezwaar tegen maakt. Dit model van 'passieve toestemming' wordt toegepast, omdat deelnemers in verband met de privacywetgeving zelf moeten kunnen beslissen of hun gegevens voor onderzoek gebruikt mogen worden. In de tweede plaats wordt in de brief gevraagd om een korte internetvragenlijst (20 minuten) in te vullen. De inlogcode voor de vragenlijst zal in de brief worden opgenomen. Om de responsgeneigdheid te vergroten zullen we drie iPad's onder de deelnemers verloten.

Welke deelnemers kunnen deelnemen?
Het uitgangspunt is om aan zo veel mogelijk studenten die de examens gaan maken de brief uit te delen.  Voor het onderzoek zijn vooral deelnemers van belang die ook eerder aan COOL5-18 hebben deelgenomen. In het MBO gaat het om de volgende doelgroepen:

  1. Personen die in groep 8 van het basisonderwijs en leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs hebben deelgenomen aan COOL5-18 (2008 en 2011);
  2. Personen die in groep 8 van het basisonderwijs hebben deelgenomen aan COOL5-18(2008), maar in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs (helaas) niet;
  3. Personen die in groep 8 van het basisonderwijs niet hebben deelgenomen aan COOL5-18, maar in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs (2011) wel (de klasgenoten van subgroep 1).

Om deze 'target' deelnemers op te kunnen sporen, krijgen de onderzoekers van COOL5-18van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorafgaand aan de meting een bestand met de onderwijsposities van deze deelnemers.

ROC's  worden benaderd met de vraag  een niet op naam gestelde brief uit te delen aan een deel van de deelnemers aan De COE's.  In overleg met de ROC’s wordt bepaald wat praktisch en haalbaar is. Het is geenszins noodzakelijk dat ROC's alle 'target' deelnemers informeren met de brief. Mogelijk kunnen ROC's het verzoek uitzetten binnen een MBO-niveau of zich richten op enkele (complete) opleidingen. Het zal dan gaan om de 'target' deelnemers én hun ‘opleidings’-genoten. De insteek van COOL is namelijk om de groep deelnemers die eerder in COOL betrokken waren te vergelijken met opleidingsgenoten die dat niet waren (niet-targets). Het daadwerkelijke aandeel target-leerlingen in de steekproef wordt dan achteraf vastgesteld.

Wanneer vinden metingen plaats?
De afname van de COE's vindt in verschillende leerjaren plaats. De deelnemers in niveau 2 worden in hun tweede jaar getoetst, de deelnemers in niveau 3 in hun derde jaar, en de deelnemers in niveau 4 in hun derde of vierde jaar. COOL5-18zal zo goed mogelijk aansluiten bij de planning van de pilot examens, en er naar streven deelnemers voor de afname van de pilotexamens te informeren.

In feite worden op enkele vaste momenten de resultaten van de deelnemers van wie we passief toestemming hebben uit de door Cito beheerde COE-database gefilterd. Op deze manier komen de resultaten stapsgewijs in de periode 2014-2016 beschikbaar.

In het komende schooljaar richt COOL zich op studenten in MBO niveau 2. Het is de bedoeling dat aan de studenten die deelnemen aan de P3 (januari) of P4 (maart) de brief uitgereikt wordt.