Speciaal (basis)onderwijs 

COOLSpeciaal: onderzoek in het speciaal basisonderwijs, cluster 2, 3 en 4 van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Het onderzoek COOLSpeciaal is een uitbreiding van COOL5-18, het landelijke Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen onder leerlingen van 5-18 jaar. COOLSpeciaa lricht zich op het speciaal basisonderwijs en cluster 2, 3 en 4 van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Net als in COOL5-18 worden in COOLSpeciaal de schoolloopbanen van leerlingen gevolgd. Het gaat om leerlingen in de leeftijdsgroepen van 10, 13 en 16 jaar oud.

Het doel van COOLSpeciaal is om van verschillende groepen leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in kaart te brengen hoe zij zich ontwikkelen, zowel cognitief (taal, lezen, rekenen) als sociaal-emotioneel (o.a. gedrag, werkhouding, welbevinden). Een tweede doel is om te onderzoeken in hoeverre ‘zorgleerlingen’ in het regulier onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs van elkaar verschillen en welke leerlingen in welk type onderwijs het meest tot hun recht komen.

De eerste meting van COOLSpeciaal vond plaats in schooljaar 2010/11. In schooljaar 2013/14 vindt de tweede meting plaats. Gestreefd wordt naar deelname door circa 32 scholen voor speciaal basisonderwijs, circa 52 scholen voor speciaal onderwijs en circa 45 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Deze deelnemers ontvangen voor hun onderzoekswerkzaamheden een financiële vergoeding van € 300 tot € 500, afhankelijk van het aantal onderzoeksleerlingen.

COOLSpeciaal wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze instituten voeren ook het basisschoolgedeelte van COOL5-18 uit. Het Kohnstamm Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek onder scholen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht; het ITS voor het onderzoek onder scholen in alle overige provincies.

Het onderzoek COOLSpeciaal is net als COOL5-18 opgezet in opdracht van het Ministerie van OCW en wordt gecoördineerd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NRO/PROO).

Nadere inlichtingen over het onderzoek zijn te verkrijgen bij:

Kohnstamm Instituut Amsterdam www.kohnstamminstituut.uva.nl
Drs. Guuske Ledoux, 020 - 525 13 86
Email: coolspeciaal@kohnstamm.uva.nl

ITS, Radboud Universiteit Nijmegen www.ru.nl/its
Dr. Annemarie van Langen, 024 - 365 35 43
Dr. Lia Mulder, 024 - 365 35 47
Email: coolspeciaal@its.ru.nl