Voortgezet onderwijs 

Dit deel van de COOL5-18-website gaat over het onderzoek in het voortgezet onderwijs, en bevat informatie voor iedereen die bij het onderzoek is betrokken, overweegt om deel te nemen of geïnteresseerd is in de resultaten.

 

• Nieuws • Agenda

Twee keer per jaar wordt een nieuwsbrief over COOL in het voorgezet onderwijs naar alle deelnemende scholen en overige geïnteresseerden gestuurd.
In juni 2015 is de meest recente verschenen.

U treft de volledige nieuwsbrief aan in de sectie downloads.

Dataverzameling 2014
Tussen februari en juli heeft de derde ronde gegevensverzameling van het COOL5-18 onderzoek in de derde klas van het voortgezet onderwijs plaatsgevonden. Maar liefst 110 scholen (vestigingen) hadden zich daarvoor aangemeld. De meeste daarvan hadden zich aangemeld voor de zogenoemde ‘collectieve’ deelname, hetgeen betekent dat alle leerlingen van de derde klassen in de school werden getoetst en vragenlijsten hebben ingevuld. Tezamen met leerlingen op ‘individuele’ scholen (alleen de leerlingen die eerder betrokken waren bij COOL5-18) ging het om ruim 19.000 leerlingen. Naast de Gegevensverzameling in de derde klas was er ook een kleinschalige afname in de eindexamenklassen VWO.
Gedurende het onderzoek bleek dat 15 scholen alsnog hun medewerking moesten intrekken en/ofof dat ze het niet voor elkaar kregen de afname te realiseren. Voor een beperkt aantal scholen bleek er onvoldoende tijd om alle onderdelen in te plannen. Uit de eerste responsoverzichten blijkt dat van 80-85% van de leerlingen één of meerdere onderdelen retour is gekomen. Dat is een enorm succes!
We willen alle betrokken scholen, contactpersonen en natuurlijk de leerlingen zelf, nogmaals bedanken voor al hun inzet!
Een dataset van de meting zal in 2015 worden opgeleverd en in DANS worden geplaatst. In de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over.
De retourrapportage die bij deelname aan COOL5-18 hoort wordt verzorgd door Cito, en is inmiddels aan de meeste scholen toegestuurd. Een klein deel van de scholen ontvangt de retourrapportage in de week na de herfstvakantie. Een voorbeeld van de retourrapportage kunt u downloaden via deze link. Heeft u vragen over de rapportage? Neem dan contact op met Cito via cool@cito.nl.

Technische rapporten en basisrapportages.
In de komende periode zullen de onderzoekers werken aan de technische rapporten van de metingen in 2014 (VO-3, vwo-6) en 2013 (Havo-5). Deze worden vervolgens tezamen met de data gedeponeerd bij DANS (Data Archiving and Networked Services).
Overigens is de dataset van de gegevensverzameling in 2011  al enige tijd beschikbaar via DANS. Dat geldt ook voor de eerdere vervolgmetingen die in HAVO-5 en VWO-6 plaatsgevonden (2010, 2011). Het ging hier om de leerlingen die eerder in 2008 aan de eerste meting van COOL in VO-3 hadden deelgenomen. Een update van de technische rapporten treft u nu ook aan op de pagina downloads

Cool symposium ORD
Van 11 tot en met 13 juni vonden de Onderwijs Research Dagen (ORD) plaats in Groningen (www.ord2014.nl). Op de donderdag waren er, zowel voor PO als VO, verschillende presentaties over onderzoek dat uitgevoerd is op basis van de in COOL5-18 verzamelde gegevens. Het onderzoek dat over het VO gepresenteerd is heeft te maken met de eindexamenscores, opvoedstijlen en school burn-out.
De gehele bijdrage aan de ORD zal binnenkort op de website geplaatst worden.

Onder- en over advisering
Voor het  Ministerie van OCW heeft het GION een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen  en de gevolgen van onder- en over advisering voor de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de tot nog toe verzamelde data van COOL5-18. U kunt het volledige rapport via deze link downloaden.

Onderzoek naar excellentie
Het ministerie van Onderwijs zet in op een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen met speciale aandacht voor excellente leerlingen. Hiervoor ontwikkelde het een ‘actieplan excellente leerlingen’, dat zich richt op de in potentie beste 20% leerlingen in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.
Het GION heeft in opdracht van het ministerie in het voorjaar van 2012 een onderzoek uitgevoerd naar excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hoewel bij dit onderzoek gebruik is gemaakt van de gegevens van een eerder cohort (VOCL’99 dat de voorloper was van COOL), zijn de resultaten volgens ons interessant genoeg om ze hier ook te vermelden. De volgende bijdrage is een bewerking van een artikel dat eerder in Didaktief is verschenen. Lees meer

Het gehele rapport 'Excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schoolloopbanen, risicofactoren en keuzen'  is verkrijgbaar via het GION

 

September –Oktober 2014
- deelnemende scholen ontvangen de retourrapportages over de derde klas en vwo-6

Februari - juni 2014
- Afnameperiode voor de derde ronde gegevensverzameling  in leerjaar 3. 
- Afname van de vragenlijst in VWO-6

Januari - april 2014
In het voorjaar van 2014 is een vervolgstudie gepland dat zich richt op de VMBO leerlingen dat ooit aan COOL
deelnam. De opzet is vergelijkbaar met de gegevensverzamelingen in HAVO-5 en VWO-6, met het verschil dat de leerlingen (studenten) niet aan het einde van het vmbo meedoen, maar dat zij worden benaderd  wanneer ze
in het tweede studiejaar in het MBO een examen rekenen of Nederlands maken. 
Meer informatie over de opzet van COOL in het MBO vindt u hier.