Het Kohnstamm Instituut doet onderzoek op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp. Ons onderwijsonderzoek beslaat alle sectoren: voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en post-initieel onderwijs. We zijn gespecialiseerd in opdrachtonderzoek. Actuele onderzoeksthema’s zijn onder meer onderwijsachterstandenbeleid, burgerschap, professionele ontwikkeling van leraren en passend onderwijs. We hebben een lange geschiedenis en een nauwe band met de Universiteit van Amsterdam. Het Kohnstamm Instituut heeft onderzoekers uit diverse disciplines en heeft veel expertise in huis. We opereren zelfstandig op de markt van onderzoeksprojecten, maar werken ook samen in consortia. Het instituut maakt sinds oktober 2009 deel uit van de UvA Ventures Holding BV.

 

 • Onafhankelijk, wetenschappelijk en betrouwbaar

   

  Wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar: dat zijn onze kernwaarden. Je ziet dat terug in ons onderzoek, onze samenwerkingspartners en ons kwaliteitsmanagement. We werken veel samen met andere wetenschappers, bijvoorbeeld van Pedagogiek, Onderwijswetenschappen en Lerarenopleiding van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam, en instituten als SEO Economisch onderzoek.

   

 • Maatschappelijk relevant

   

  Relevantie van onderzoek voor praktijk en beleid vinden wij erg belangrijk. Het bevorderen van kansen voor kinderen en jongeren zien wij als onze opdracht, evenals het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp.

  Wij verspreiden kennis actief via onze website, publicaties en bijdragen aan conferenties. We participeren in de Kennisrotonde van NRO, gericht op toepassing van onderzoeksbevindingen in de onderwijspraktijk. En we organiseren sinds 2017 jaarlijks een symposium.

   

 • Medewerkers

 • Opdrachtgevers

   

  Het Kohnstamm Instituut werkt voor een breed scala aan opdracht- en subsidiegevers, zoals ministeries en gemeenten, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), schoolbesturen en samenwerkingsverbanden, maatschappelijke organisaties, de Onderwijsraad, sectororganisaties (PO-Raad, VO-Raad), jeugdhulporganisaties en zorginstellingen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem helpt ons om betrouwbaar en transparant te zijn voor opdrachtgevers en onszelf steeds te verbeteren.

   

 • Onderzoeksthema’s

   

  De lijst van onderzoeksthema’s waar we deskundig op zijn is lang. We noemen er hier enkele: onderwijsachterstandenbeleid, passend onderwijs, lerende leraren, professionele leergemeenschappen, samenwerking tussen onderwijs en voor- en buitenschoolse voorzieningen, kwaliteit van kinderopvang, samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, interactie in de klas, burgerschap, 21ste-eeuwse vaardigheden, motivatie, laaggeletterdheid, vakmanschap, loopbaan oriëntatie en –begeleiding.

   

 • Expertise

   

  Onze onderzoekers komen uit verschillende wetenschappelijke disciplines: pedagogiek, onderwijskunde, psychologie, sociologie, politicologie, Nederlands en taalwetenschap. Naast vakinhoudelijke expertise hebben we veel kennis van en ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Bij de uitvoering van onderzoeksprojecten combineren we de juiste deskundigheden en werken we zo nodig samen met partners uit andere expertisegebieden.

   

 • Samenwerking

   

  Het Kohnstamm Instituut werkt regelmatig samen met andere instellingen in consortia en incidenteel ook in internationaal verband. Die instellingen kunnen andere onderzoeksbureaus en universiteiten zijn, maar ook scholen.

  Het instituut maakt deel uit van I AM Education, een samenwerkingsverband van vier Amsterdamse kennisinstellingen, die hun expertise bundelen ten behoeve van beleid en praktijk: de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut.

   

 • Geschiedenis

   

   

  Het huidige Kohnstamm Instituut is ontstaan uit twee instituten: het Research Instituut voor Toegepaste Psychologie (RITP), in 1957 opgericht door A.D. de Groot en het eerdere Kohnstamm Instituut, opgericht in 1969, dat weer een voortzetting was van de Afdeling Research van het Nutsseminarium voor Pedagogiek.

  De Stichting Kohnstamm Instituut voor Onderwijsresearch van de Universiteit van Amsterdam, dat het toenmalige Kohnstamm instituut beheerde, had al tot doel ‘het door middel van studie en onderzoek dienstbaar maken van wetenschappelijke inzichten en methoden aan de kennis en verbetering van onderwijs en vorming’.

   

  Het RITP is in 1981 samengegaan met het Kohnstamm Instituut, in de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (SCO) van de Universiteit van Amsterdam, het kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp. In 1992 maakt het instituut deel uit van de Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam onder de naam SCO-Kohnstamm Instituut.

   

  Sinds 2009 maken wij deel uit van de UvA Holding en heten wij weer Kohnstamm Instituut.

   

 • Privacybescherming en kwaliteitsmanagement

   

  We besteden veel aandacht aan kwaliteitsmanagement en hebben een erkend ISO 9001:2015 certificaat (gecertificeerd door CIIO). Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • borging van de kwaliteit van onderzoeks- en analysemethodieken;
  • reproduceerbaarheid van onderzoek (bijvoorbeeld met logboeken);
  • borging van privacybescherming (we houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG).

   

  We houden onszelf scherp op deze punten door een jaarlijkse interne audit en door extern onderzoek door onze certificeerder.

  Ons kwaliteitsmanagementsysteem heeft een klachtenregeling om eventuele klachten van externe relaties of respondenten adequaat af te handelen en de hieruit voortvloeiende informatie systematisch in te zetten voor verbetering van onze werkwijze.

  Contactpersoon voor de klachtenprocedure is mevrouw dr. I.M.C.C. Heemskerk.