Het onderzoek van de leerteams is het derde jaar ingegaan. Elf (bovenschoolse) leerteams van STAIJ, ASKO en SIRIUS werken aan verschillende onderzoeksvragen omtrent diversiteit. In de leerteams werken leraren samen met een onderzoeksbegeleider aan een zelf geformuleerde onderzoeksvraag die voortkomt uit kwesties die op school spelen. Hiernaast is er dit jaar een leerteam op het niveau van de opleiding gestart waaraan opleiders, onderzoekers en studenten deelnemen.

Hieronder een overzicht van de onderzoeken waaraan in schooljaar 2018-2019 gewerkt wordt in de WOA leerteams (versie december 2018)

 

ASKO

Admiraal de Ruyterschool

Onderzoeksvraag

Welke ervaringen en behoeften hebben leerkrachten en leerlingen ten opzichte van talentontwikkeling?

Meer..

 

De Achthoek

Onderzoeksvraag

Hoe doen we recht aan diversiteit in leerlingen en hun (eigen) leerdoelen binnen het rapport van de Achthoek, en tevens aansluitend bij de behoeften van het team?

Meer..

 

Sint Jan school

Onderzoeksvraag

Welke aanpassingen zijn volgens betrokkenen (leerlingen PO en VO, leerkrachten PO/VO) nodig in het curriculum van de groepen 7 en 8 opdat leerlingen die (vermoedelijk) uitstromen op VBMO-b en – k niveau (meer) een gevoel van competentie en autonomie ervaren?

Meer..

 

Bovenschools leerteam schoolleiders

Onderzoeksvragen

  1. Hoe ziet een theoretisch onderbouwd instrument er uit waarmee onderwijsprofessionals de dialoog kunnen voeren en structureren rondom diversiteit op school?
  2. Hoe kunnen we het instrument van Banks (2016) aanpassen en aanvullen uitgaande van onze specifieke onderwijs contexten in Amsterdam, en de praktijktheorie van onze leerkrachten en directeuren?
  3. Hoe formuleren we het begrip diversiteit en welke uitgangspunten hanteren we daarbij binnen ASKO?
  4. Hoe kunnen we aan de hand van het beantwoorden van bovenstaande vragen advies beleid vormgeven waarin helder is wat we verstaan onder diversiteit, wat voor een uitgangspunten we daarbij hanteren en waartoe we hier in willen investeren op onze scholen?

Meer..

STAIJ

4e Montessori

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen de talenten van alle leerlingen optimaal benut worden in de bovenbouw van het Montessori onderwijs volgens leerkrachten en leerlingen?

Meer..

 

Indische buurtschool

Onderzoeksvraag

Wat zijn de ervaringen en wensen van alle ouders op school X over educatieve samenwerking?

Meer..

 

Bovenschools leerteam diversiteit I

Onderzoeksvraag

Welke ervaringen en behoeften hebben leerkrachten met superdiversiteit binnen het huidige curriculum van groep 6, 7 en 8?

Meer..

 

Bovenschools leerteam diversiteit II

Thema

Leerkracht leerling interactie in de superdiverse klas

Meer..

 

Sirius

Bovenschools Sirius 1

Onderzoeksvraag

Op welke manier en vanuit welke benadering werken scholen van Sirius al met  burgerschap en welke aanbevelingen kunnen op basis van de theorie geformuleerd worden voor de doorontwikkeling van het burgerschapsonderwijs op deze scholen?

Meer..

 

Bovenschools Sirius 2

Onderzoeksvraag

Wat zijn de wensen en ervaringen van ouders van een diverse niet-westerse achtergrond omtrent ouderbetrokkenheid?

Meer..

 

foto's Larissa Rand (tenzij anders vermeld) | productie en onderhoud: Elion.nl